تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - واژه نامه ( شیمی )

واژه نامه

عدد اتمی :عدد اتمی هر عنصر برابر با تعداد پراتون های هسته اتم آن است . هیچ دو عنصری با عدد اتمی یكسان یافت نمی شوند .عناصر جدول تناوبی به ترتیب افزایش عدد اتما چیده شده اند .

نقطه ی جوش :با حرارت دادن مایعات تا دمای مشخص ، انرژی ذرات آن ها تا حد بخار شدن بالا می رود . رمایی كه در آن حباب های هوا در مركز و سطح مایع پداد آید ، نقطه ی جوش نامیده می شود .

كاتالیزگر :ماده ای شیمیایی كه سرعت واكنش شیمیایی را بالا می برد ، بدون آنكه خودش تا آخر واكنش تغییر كند تركیب :ماده ای شامل اتم های دو یا چند عنصر باشد .

الكترولیز :استخراج عنصر با تركیب با استفاده از جریان الكتریسیته . از الكترولیز برای به دست آوردن عناصر یا پوشش دادن مواد با عنصری خاص استفاده می شود .

سری اكتنید ها :تمام عناصر خاكی كمیاب مشابه با اكتینیم با اعداد اتمی 89 ( خود اكتینیم ) تا 103 .

فلز قلیایی خاكی :فلزات گروه 2 كه همگی دو ظرفیتی بوده و در واكنش با آب هیروكسیدهای بازی به وجود می آورند . فلز قلیایی :فلزات گروه 1 كه همگی یك ظرفیتی بوده و در واكنش با آب هیدروكسیدهای بازی به وجود می آورند .

 آلوتروپ :شكل های گوناگون فیزیكی یك عنصر ،‌ همچون ازن و اكسیژن یا الماس و گرافیت .

آلیاژ :عناصر فلزی كه به صورت فیزیكی با هم تركیب شده باشند ، نه به صورت شیمیایی . پرتوزایی آلفا ، بتا و گاما :سه نوع پرتوزایی كه از هسته اتم های رادیوكتیو ساطع شود .

 بی شكل :فاقد شكل یا ساختار بلورین قابل تشخیص .

تولید مصنوعی :تولید ماده ای به دست دانشمندان تحت شرایط آزمایشگاهی .

اتم :تمام مواد از ذرات ریزی به نام اتم ساخته شده اند . اتم را با توسل به هر گونه روش شیمیایی نمی توان به جز كوچكتری تقسیم كرد .ساده ترین جز یك عنصر می باشد ، دارای هسته ای است كه این هسته به نوبه ی خود نوترون ها و پروتون ها را كه الكترون هایی اطرافشان گردش می كنند در بر می گیرد .