تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر اربیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر اربیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر اربیم :
عدد اتمی: 68
جرم اتمی: 26/167
نقطه ذوب : C°1522
نقطه جوش : C°2863
شعاع اتمی : Å 2.45
ظرفیت: 3
رنگ: سفید نقره ای
حالت استاندارد: جامد در دمای 298 درجه کلوین
نام گروه: لانتانیدها
انرژی یونیزاسیون Kj/mol 589.3
شکل الکترونی: Xe6s24f12
شعاع یونی : Å 0.881
الکترونگاتیوی: 24/1
حالت اکسیداسیون: 3
دانسیته: 066/9
گرمای فروپاشی: Kj/mol 172
گرمای تبخیر : Kj/mol 317
گرمای ویژه: J/g Ko 0.17
دوره تناوبی:6


شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 30
پنجمین انرژی : 8
ششمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Er-162 پایدار
Er-164 پایدار
Er-166 پایدار
Er-167 پایدار
Er-168 پایدار
Er-169 9.4 روز
Er-170 پایدار
Er-171 7.5 ساعت
Er-172 2.1 روز

اشکال دیگر :
دی هیدرید اربیم ErH2 و تری هیدرید اربیم ErH3
اکسید اربیم Er2O3
کلرید اربیم ErCl3منابع : کانی های کمیاب سنگین و کانی های مونازیت و باستنازیت
کاربرد : فلز اربیم مثل دیگر فلزات کمیاب دارای خاصیت ابر رسانایی است . به علت رنگ صورتی آن در رنگ آمیزی بسیاری از شیشه ها و سرامیک ها به کار می رود که این رنگ به علت شارپ بودن خطوط جذبی آن است . پودر اکسید این عنصر در فیبرهای نوری و سل هایی که در فرابنفش جذب دارند استفاده می شود .