تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر تولیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر تولیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،فیزیک ،


خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر تولیم :
عدد اتمی: 69
جرم اتمی: 9342/168
نقطه ذوب : C° 1545
نقطه جوش : C°1950
شعاع اتمی : pm 174.6
ظرفیت: 3
رنگ: سفید نقره ای
حالت استاندارد: جامد در دمای 298 درجه کلوین
نام گروه: لانتانیدها
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 596.7
شکل الکترونی: Xe6s24f13
شعاع یونی: Å 0.869
الکترونگاتیوی: 1/1
حالت اکسیداسیون: 2 و3
دانسیته: 321/9
گرمای فروپاشی : Kj/mol 16.84
گرمای تبخیر : Kj/mol 232
گرمای ویژه: J/g Ko 0.16
دوره تناوبی:6


شماره سطح انرژی : 6
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 31
پنجمین انرژی : 8
ششمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Tm-168 93.1 روز
Tm-169 پایدار
Tm-170 128.6 روز
Tm-171 1.92 سال
Tm-172 2.65 روز

اشکال دیگر :
دی هیدرید تولیم TmH2و تری هیدرید تولیم TmH3
اکسید تولیم Tm2O3
دی کلرید تولیم TmCl2 و تری کلرید تولیم TmCl3

موارد استفاده : اشعه لیزر و ساخت آلیاژ
منابع : کانی های گادولینیت ، یوکسنیت ، زنوتایم ، مونازیت و باستنازیت