تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر آمریکیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر آمریکیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،فیزیک ،


خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر آمریکیم :
عدد اتمی:95
جرم اتمی:239.0522
نقطه ذوب : C°1176
نقطه جوش : C°2607
شعاع فلزی : pm173
ظرفیت:3و4و5و6
رنگ:سفید نقره ای
حالت استاندارد: جامد رادیو اکتیو
نام گروه:اکتنید
انرژی یونیزاسیون : Kj/mol 599.3
شکل الکترونی :Rn5f 7 7s2
شعاع یونی : Å 0.982
الکترونگاتیوی:1.3
حالت اکسیداسیون:3و4و5و6
دانسیته : g/cm313.67
گرمای فرو پاشی : Kj/mol14.4
گرمای تبخیر : Kj/mol238.5
مقاومت الکتریکی : Ohm m0.022×106
دوره تناوبی :7

شماره سطح انرژی : 7
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 32
پنجمین انرژی : 25
ششمین انرژی : 8
هفتمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Am-240 2.1 روز
Am-241 432.7 سال
Am-242 16.0 ساعت
Am-242m 141.0 سال
Am-243 7370.0 سال
Am-244 10.1 ساعت
Am-245 2.1 ساعت
Am-246 39.0 دقیقه

اشکال دیگر :
دی هیدرید آمریکیم AmH2 ، تری هیدرید آمریکیم AmH3
اکسید آمریکیم AmO ، تری اکسید آمریکیم Am2O3 ، دی اکسید آمریکیم AmO2
دی کلرید آمریکیم AmCl2 ، تری کلرید آمریکیم AmCl3

منابع : بدست بشر ساخته شده است .