تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لورنسیم
چهارشنبه 20 مرداد 1389

خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لورنسیم   نوشته شده توسط: عرفان یزدپور    نوع مطلب :شیمی ،فیزیک ،


خواص فیزیکی و شیمیایی عنصر لورنسیم :
عدد اتمی:103
جرم اتمی:262.110
نقطه ذوب: C°1627
شعاع فلزی pm282
ظرفیت:3
رنگ: خاکستری
حالت استاندارد: رادیو اکتیو
نام گروه:اکتنید
شکل الکترونی : Rn5f146d17s2
الکترونگاتیوی:1.2
حالت اکسیداسیون:3
دوره تناوبی :7

شماره سطح انرژی : 7
اولین انرژی : 2
دومین انرژی : 8
سومین انرژی : 18
چهارمین انرژی : 32
پنجمین انرژی : 32
ششمین انرژی : 9
هفتمین انرژی : 2
ایزوتوپ :
ایزوتوپ نیمه عمر
Lr-254 13.0 ثانیه

منابع : بدست بشر ساخته شده است .