تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - پسته اوحدی Owhadi:
یکشنبه 24 مرداد 1389

پسته اوحدی Owhadi:   نوشته شده توسط: سپهر نیكمرد    نوع مطلب :زیست ،

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 5/308 سانتیمتر (متوسط) و عرض تاج درخت 380 سانتیمتر (دارای بیشترین عرض در بین رقمها) است. این رقم مهمترین رقم كاشته شده در استان كرمان بوده و 55 تا 60% كل باغات پسته استان را به خود اختصاص داده است.

                     

                                              

گلدهی:

شروع گلدهی در این رقم 13 فروردین ماه (متوسط گل)، مرحله پایان گلدهی 20 فروردین ودارای طول دوره گلدهی 11 روز است.  

                                                              

 

خصوصیات برگ:

درصد برگهای سه برگچه ای 6/54% (متوسط) و درصد برگهای پنج برگچه ای 2/39% (زیاد) است. طول برگ 3/162 میلی متر (متوسط) عرض برگ 4/143میلیمتر (كم)، طول برگچه انتهایی 6/82 میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی 8/45 میلیمتر (كم)، رنگ برگ سبز روشن و شكل برگچه انتهایی بیضی پهن بوده و طول دمبرگ 5/46 میلیمتر (بلند) است.

                         

 

جوانه گل:

شكل جوانه گل در این رقم مخروطی كشیده می باشد.

                                                                     

 

خوشه میوه:

طول خوشه میوه 4/13سانتیمتر (بلند) و عرض خوشه میوه 9/10 سانتیمتر (متوسط)، قطر دم خوشه 4/8 میلیمتر (متوسط)، تعداد انشعابات اولیه 12 عدد (متوسط)، تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 1/1 عدد (خیلی كم)، خوشه تنك، وزن خوشه  تر 3/53 گرم (كم)، تعداد پسته های خوشه 7/20 (كم)، وزن پسته خشك هر خوشه 45/21 گرم (كم)، درصد پسته های خندان 9/73% (خیلی زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز كامل 4/18% (زیاد)، بدون پسته های نیمه مغز، درصد پسته های پوك با پوست 7/7% (خیلی كم). دارای انس خندان 58/27 (تقریباً زیاد) و انس مخلوط 98/28 (متوسط)است.

                          

                                               

میوه دهی:

تاریخ شروع رشد سریع جنین دراین رقم 25 خرداد و زمان رسیدن میوه های آن 12 شهریور می باشد (متوسط رس).

میوه:

نوك میوه با پوست سبز خیلی كوتاه، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه بنفش تیره و قرمز كم رنگ بوده و شكاف هایی روی پوست سبز دیدده می شود، وزن تر میوه با پوست سبز 48/2 گرم (متوسط)، وزن خشك پسته 976/0 گرم (متوسط)، طول پسته خشك 24/18 میلیمتر (كم)، عرض پسته خشك 73/11 میلیمتر (متوسط)، قطر پسته 66/11 میلیمتر (زیاد) تقریباً قطر و عرض پسته با هم مساوی است. شكل پسته خشك كروی است. موقعیت شكاف خوردن پوست استخوانی هم در طرف پشتی و هم در طرف شكمی هم اندازه بوده و وزن خشك مغز 508/.گرم (متوسط) بافت پوست سبز متوسط و نیروی لازم جهت جدا كردن میوه از دم میوه متوسط می باشد. درصد وزنی پسته خشك به پسته تر با پوست 3/39%، رنگ رویی مغز ارغوانی و رنگ پوست استخوانی كرم می باشد.