تبلیغات
۩ ۩ Anythings You Think Is Here ۩ ۩ - پسته اكبری Akbari
یکشنبه 24 مرداد 1389

پسته اكبری Akbari   نوشته شده توسط: سپهر نیكمرد    نوع مطلب :زیست ،

خصوصیات درخت:

این رقم دارای قدرت رشد متوسط و عادت رشد گسترده می باشد. ارتفاع درخت 297سانتیمتر (ارتفاع متوسط) و عرض تاج درخت380 سانتیمتر (عرض زیاد) است.

                                     

 

گلدهی:

شروع گلدهی این رقم 21 فروردین ماه (دیرگل)و مرحله پایان گلدهی آن 26 فروردین ودارای طول دوره گلدهی 11 روز است.

 

خصوصیات برگ:

درصد برگهای ساده 14/8% (کم)، درصد برگهای سه برگچه ای43 % (متوسط)،در صد برگهای چهار بر گچه ای 8/12%( زیاد )  درصد برگهای پنج برگچه ای36 % (زیاد)،  این رقم دارای طول برگ4/158  میلی متر (متوسط)، عرض برگ 4/141 میلیمتر (کم)، طول برگچه انتهایی57/89  میلیمتر (متوسط)، عرض برگچه انتهایی65/48  میلیمتر (کم)، طول دمبرگ1/50 میلیمتر (بلند)است. اندازه برگچه انتهایی نسبت به برگچه های جانبی بزرگتر بوده، شكل برگچه انتهایی، نیزه ای  پهن می باشد.

 

                                    

 

جوانه گل:

 طول جوانه گل در این رقم  میلیمتر (كم)، شكل جوانه گل كروی می باشد.

 

                                                                  

 

 

خوشه میوه:

 این رقم دارای طول خوشه میوه 85/9 سانتیمتر (کم) و عرض خوشه میوه 4/7 سانتیمتر (کم)، قطر دم خوشه38/5 میلیمتر (کم)، تعداد انشعابات اولیه بطور متوسط 6/11 عدد (متوسط) تعداد انشعابات ثانویه روی اولین انشعاب اولیه 6/1عدد (کم)، می باشد.خوشه آن متوسط و دارای وزن خوشه میوه تر51/60 گرم (کم)، وزن پسته خشك هر خوشه 15/47 گرم ()، دارای بیشترین تعداد پسته خندان (29/34عدد)، درصد پسته های خندان8/81 %( زیاد)، درصد پسته های دهن بسته با مغز كامل5/7 % (كم)، درصد پسته های پوك با پوست6/9% (كم)می باشد.این رقم  دارای پسته های درشت باانس خندان20 (كم) است.

 

        

 

میوه دهی:

تاریخ شروع رشد سریع جنین در این رقم 10 تیرماه و زمان رسیدن میوه های آن 31شهریور ماه می باشد (دیر رس).

 

میوه:

نوك پوست سبز متوسط ، رنگ پوست سبز در هنگام رسیدن میوه قرمز ، وزن تر میوه با پوست سبز 41/48گرم(زیاد) و نیز وزن تر پوست بدون پوست سبز 80/29گرم (زیاد)، وزن خشك پسته 45/1 گرم (زیاد)، وزن پوست سبز3/19 گرم(بیشترین وزن پوست سبز در میان ارقام)، طول پسته خشك 12/22میلیمتر (زیاد)، عرض پسته خشك 61/12 میلیمتر (زیاد)، موقعیت شكاف خودن پوست استخوانی در قسمت شکمی و پشتی مساوی است. شكل پسته مستطیلی کشیده است. درجه خندانی پوست استخوانی زیاد (02/3میلیمتر) ، وزن خشك مغز 75/0 گرم (زیاد)، درصد وزنی پسته خشك به پسته تر با پوست سبز  3/46%، بافت پوست سبز نرم و آبدار، رنگ رویی مغز بنفش قهوه ای ، رنگ زمینه مغز زردروشن، رسیدگی میوه از نوك شروع می شود، رنگ پوست استخوانی کرم تیره  است.